Të tjera

Nëpërmjet verifikimit të etikëtës ne mund t’ju asistojmë në verifikimin e informacionit konform kërkesave të rregulloreve përkatëse.

Albinspekt siguron verifikimin e origjinës dhe produktit tipik sipas rregulloreve specifike të këtyre produkteve.

Albinspekt siguron verifikim dhe çertifikim të produkteve të prodhuara në kushte natyrore dhe ekstensive.

Albinspekt siguron verifikim dhe çertifikim të operatorëve për aplikimin e kërkesave për eko-turizem

Albinspekt siguron inspektim për kërkesa specifike sipas cilësisë së përcaktuar nga vetë blerësit e produkteve