Shërbime të tjera

Albinspekt siguron verifikim dhe çertifikim të produkteve të prodhuara në kushte natyrore dhe ekstensive.

Albinspekt ofron shërbime çertifikimi për GAP (Praktikat e mira bujqësore) dhe IPM (Menaxhimi i Integruar i Dëmtuesëve)