Standarti Organik Kombetar

Ligji shqiptar 9199, Për Prodhimin, Përpunimin, Çertifikimin dhe Tregtimin e Produkteve “Bio“